Leteroj al Paĉjo / Letters to Daddy

Oktobro 7, 2009 je 01:27 | Blogis en Esperanto | 5 komentoj
Paĉjo / Daddy, 1951

Paĉjo / Daddy, 1951

En la jaro 2008, Paĉjo atingis 80 jarojn. Tiuokaze, la tuta familio festis kun li, kaj mi, la frato, la tri fratinoj kaj la nevino skribis leterojn al li, en kiuj ni diras, kiel korligita li estas al ĉiuj kaj rakontas niajn feliĉajn memorojn de la infanaĝoj.

Jen tiuj kortuŝaj leteroj.

De la frato:

Unu el miaj plej feliĉaj memoroj de la paĉjo estas, kiam li instruis min kiel ludi basbalon; ĵeti, bati kaj kapti. Li ludis kapton kun mi, kio miaopinie estis tre bonega. Pro tio, la ludo ankoraŭ tre plaĉas al mi hodiaŭ.

De la unua fratino:

Kara Paĉjo:

Feliĉan 80-an naskiĝtagon. Por festi vian grandan tagon, mi volas diri al vi, kiel ame mi memoras mian infanaĝon, kaj rakonti iujn el miaj amuzaj familiaj memoroj.

Mi havas amuzan fruan memoron pri tiam, kiam ni ĉiuj amasiĝis en la aŭton, kiam ni estis malgrandaj, kaj ni veturigis al la hamburgera restoracio proksime al la biblioteko. Tiam estis nur malmultaj “rapidaj manĝaĵaj” lokoj ĉie. Tio estis tre malordinara — kaj estis la plej bona delekto, kiam ni iris tien por akiri hamburgerojn, kaj precipe lakto-oskuaĵojn.

Mi memoras, ke vi estis la “fritita-ovo-reĝo” mallongan tempon. Je sabato vi estris fari ovojn por ĉiuj. Mi memoras, ke vi fieris pri tio, ke vi ne rompas la ovoflavojn de la frititaj ovoj. Mi memoras, ke vi montris al mi, kiel oni surŝprucigas la likvon sur la supraĵo de la ovo dum ĝi fritiĝas, por helpi ĝin kuiriĝi sur tiu supraĵo, por ke ĝi ne rompiĝu, kiam oni turnos ĝin. Nu, mi memoras, ke plaĉis al mi peti ovojn kaj rostpanon, ktp., kaj mi akiris grandan ekstravagancan matenmanĝon de vi, kiel en restoracio.

Kompreneble, kiel ankaŭ ni ĉiuj memoras, estis ekscite, kiam vi iris al la vendejo vespere, kaj ni donis al vi ĉiujn el niaj dolĉaĵopetoj. Dolĉaĵo tiam kostis nur kvin aŭ dek centojn! Imagu tion! Vi revenis kun sako da dolĉaĵo, kaj ni estis tre ĝojegaj.

Post kiam mia knabino naskiĝis, vi helpis min nomi ŝin. Estis eble aliaj homoj en la hospitalĉambro kun ni, sed mi memoras nur vin kaj min proponantajn nomojn al unu la alia, ĝis vi proponis la perfektan nomon. Dankon pro tio, ke vi amas mian knabetinon tiel kaj estas mirindega avo por ŝi!

Mi havas multajn feliĉajn memorojn de la elkresko. Mi amas vin. Feliĉegan naskiĝtagon, kaj multajn plu.

De la dua fratino:

Kara Paĉjo:

Je la grava okazo de via 80-a naskiĝtago, mi volas diri al vi, kiel feliĉa mi estas ĉar vi estas la paĉjo. Mi sentas, ke mi havas la plej bonan paĉjon en la tuta mondo. Kiam ajn mi vizitas vin, estas mirinda sento, ke vi tiel feliĉe vidas min. Mi ŝatas, ke vi vere strikte stringas min. Mi povas ĉiam senti vian amon.

Dum mi elkreskis, mi ĉiam sentis feliĉa esti en tiel perfekta familio. Mi memoras, kiel ekscite estis, kiam ni amasiĝis en la aŭton por iri al la envetura teatro je sabata nokto. Vi parkis trans la strato de la vendejo kaj donis al ni po dekcendon, kaj ni enkuris kaj akiris dolĉaĵon por alporti al la teatro.

Je mia 12-a naskiĝtago vi alfiksis pendopilkon en la malantaŭa ĝardeno. Tio estis tre ekscita por mi, ĉar mi estis la pendopilkludo ĉampiono.

Estas tiel pli mirinde esti plenkreskulo kaj esti tiel korligitaj amikoj kun la gepatroj. Mi ĉiam sentas la mankon de vi, kiam mi ne vizitas vin je la semajnfino. Estas amuze, kiel ĉiuj el ni ulinoj sidas kaj babiladas pri inaj aferoj kaj vi ĉiam partoprenas. Mi amas vin tiel. Mi fieras pri tio, ke mi estas via filino.

De la tria fratino:

Kara Paĉjo:

Paĉjo / Daddy, 1953

Paĉjo / Daddy, 1953

Ĉar mi havas vin por la paĉjo, tio ĉiam donis abundajn mirindaĵojn al mia vivo. Mi ĉiam sentis feliĉa kaj kontenta, kiam mi estis kun la paĉjo, kaj ne zorgis. Mi ne kredis, ke mi bezonas ion ajn pli ol mi havas. Ni havis ĉion laŭ mi. Vi ĉiam venis hejmen de la laboro je sama tempo ĉiunokte, ni ĉiam tagmanĝis je la sama tempo ĉiunokte, kaj ni ĉiam enlitiĝis je la sama tempo ĉiunokte. Ĉio estis bona kaj komforta.

Vi kaj mi marŝadis al la supro de la akvofalo Vernal en Yosemite, kaj mi memoras starante ĉe la supro de la akvofalo, rigardante super ĝi. Estis sufiĉa ekscita atingo iri al la supro de la akvofalo kun la paĉjo. Yosemite estis ĉiam amuza kun vi. Mi memoras tiam, kiam ni ĉiuj veturigis sur tiu kurba monta vojo, kaj la dua fratino diris ke ŝi sentas malsana, do vi haltigis la aŭton por ŝi. Sed ŝi decidis, ke ŝi fartas pli bone kaj ne bezonas eliri por vomi, do ŝi anstataŭe vomis sur la malantaŭa benko! Mi memoras ankaŭ tiam, kiam tiu grandega urso venis en nian kampadejon kaj batis sur nia kabanpordo kaj tiam disŝiris la fermilon de nia glacikesto kaj manĝis la manĝaĵon, kaj vi persone luktigis tiun bestion al la tero por savi niajn vivojn! … (Bone, mia imago eble forportas min nur malmulte.)

Mi mencias ĉi tiujn amuzajn memorojn, ĉar nur mirinda, forta, lerta paĉjo povas trakti ĉiujn tiujn malagrablajn aferojn, por ke mi havu nur mirindajn feliĉajn memorojn pri la okazo, anstataŭ iun memoraĉon.

Mi opinias, ke mia plej plezura memoro pri vi tamen estas tiam, kiam ni estas ĉe Kristnaskfesto en la jaro 1978, kaj vi kaj mi dancis kune tiun nokton. Mi sentis tiel feliĉa danci kun la paĉjo, ĉar vi estas tiel bona dancisto, kaj vi tenis min kaj gvidis min ĉirkaŭen sur la dancplanko kaj igis min senti korligita. Tio estis tre amuza. Eble pro tio, mi komencis miajn amuzajn postvenintajn malmultajn jarojn da diskoteka dancado!

Vi estas la plej mirinda paĉjo en la tuta mondo. Feliĉan naskiĝtagon, Paĉjo. Mi amas vin tiel!

De mi:

Kara Paĉjo,

Por honori vian 80-an naskiĝtagon, plaĉas al mi rakonti agrablan infanaĝan memoron, kiun mi havas.

En la jaro 1977, kiam mi ankoraŭ havis 10 jarojn, mi memoras, ke ni iris al la aparatara vendejo, kaj estis iu antaŭ la vendejo kun skatolo da katidoj. La ulo donis for la katidojn senpage. Mi demandis vin, se mi havu iun, kaj vi jesis. Mi elektis katidon kaj nomis ĝin Gantoj. Mi memoras, ke ni ne sciis la ĝustan aĝon de la katido, tial ni revenis al la vendejo por demandi la ulon, sed li estis jam irinta.

Feliĉan naskiĝtagon. Mi amas vin.

De la nevino:

Kara Avo:

Mi esperas, ke vi estas ekscitata pro via 80-a naskiĝtago. Mi opinias, ke tio estas bonega! Mi estas tre dankema pro havi vin en mia vivo. Vi estas ĉiam tiel ama kaj subtena. Mi ne scias, kion mi farus sen vi. Ĉar mi transloĝiĝos pli proksime al vi kaj avino, mi esperas, ke vi pasigos pli da tempo kune. Plaĉus al mi promeni kun vi. Se vi bezonos ion ajn, mi estos nur malmultajn stratojn for. Mi tre amas vin kaj esperas, ke vi havos mirindan naskiĝtagon.

* * * * * * * * * *

Paĉjo kaj mi, 1979 / Daddy and me, 1979

Paĉjo kaj mi, 1979 / Daddy and me, 1979

In 2008, Daddy turned 80. At that time, the entire family threw a party for him, and my brother, my three sisters, my niece, and I wrote letters to him, telling him how special he is to all of us, and we all took a trip down memory lane.

Here are those touching letters.

From my brother:

One of my fondest memories of my dad is when he taught me how to play baseball; throwing, hitting, and catching. He would play catch with me, which I thought was really great. Because of this, I still love the game to this day.

From my first sister:             

Dear Daddy,

Happy 80th birthday. In celebration of your big day, I want to tell you how lovingly I remember my childhood, and share some of my fun family memories.

A fun early memory I have is of all of us piling in the car when we were very little, and driving to a burger joint near the library. This was way before there were millions of fast food places everywhere. It was a real rarity – and it was really the best treat ever when we got to go there and get hamburgers, and especially milk shakes.

I remember that you were the “fried egg king” for a while. On Saturday, you were in charge of making eggs for everyone. I recall you being very proud of not breaking the yolks on the fried eggs. I think you showed me how to splash the liquid over the top of the egg while it was frying, to help it cook on that side, so it wouldn’t break when turned. Well, I remember liking to order eggs and toast, etc., and get a big fancy breakfast from you, like in a restaurant.

Of course, like everyone else remembers too, it was a big thrill when you would go to the store in the evenings, and we’d all give you our candy orders. Candy at that time was 5 or 10 cents! Imagine that! You’d come back with a bag of candy, and we were so excited.

After my girl was born, you helped me name her. There may have been other people in the hospital room with us, but I only remember you and me, tossing out names here and there, until you suggested the perfect name. Thank you for loving my little girl so much and being a super wonderful grandpa for her!

I have many happy memories growing up! I love you. Have a super fabulous birthday, and many more to come.

From my second sister:

Dear Daddy:

On the momentous occasion of your 80th birthday, I want to tell you how happy you make my life by being my daddy. I feel I have the best daddy in the whole world. Whenever I come over, it’s wonderful to feel that you’re so happy to see me. I love how you squeeze me really tight. I can always feel your love.

When I was growing up, I always felt happy to be in such a perfect family. I remember how exciting it was when we’d all pile into the car to go to the drive-in theater on a Saturday night. You’d pull over across the street from the store and give us each a dime and we’d all run in and get candy to take to the movies.

On my 12th birthday you put up the tetherball in the back yard. That was the biggest thrill for me since I was the tetherball champ.

It’s so much more wonderful to be an adult and be such close friends with my parents. I always miss you when I don’t come over on a weekend. It’s funny how we gals all sit around chattering about girly stuff and you are always a part of it! I love you so much! I’m proud to be your daughter.

From my third sister:

Dear Daddy:

Paĉjo / Daddy, 2007

Paĉjo / Daddy, 2007

Having you for my daddy has given me a life which has been full of wonderful things.  I always felt happy and content being around my daddy, with no worries. I never felt I needed anything more than I had. We had everything, as far as I was concerned. You always came home from work at the same time every night, we always had dinner at the same time, we always went to bed at the same time. All was good and comfy.

You and I hiked to the top of Vernal Falls in Yosemite, and I remember standing on top of the waterfall and looking out over it.  It was a pretty exciting accomplishment to go to the top of the waterfall with my daddy. Yosemite was always fun with you. I remember the time when we were all driving on that curvy Yosemite road and Diane said she felt sick, so you pulled over for her, but she decided she felt better and didn’t need to get out to throw up, so she threw up on the back seat instead! I also remember the time that huge bear came into our camp and pounded on our cabin door and then ended up ripping the lid off our ice chest and eating the food, and you personally wrestled that beast to the ground to save our lives! … (Okay, my imagination might be running away just a little).

I mention these funny memories because only a wonderful, strong, smart daddy would be able to handle all these bummer things in such a way that I only have wonderful happy memories of the event instead of some stressful bad memory.

I think my most comfortable memory with you though is when we were at a Christmas party in 1978, and you and I danced together that night. I felt so lucky and proud to dance with my daddy because you are such a good dancer, and you held onto me and led me around the dance floor and made me feel special. That was really fun. Maybe what’s what started my fun subsequent couple of years disco dancing!

You are the most wonderful daddy in the whole world. Happy birthday, daddy. I love you so much!

From me:

Dear Daddy,

In honor of your 80th birthday, I’d like to share a nice childhood memory that I have.

In 1977, when I was still 10 years old, I remember we went to the hardware store and there was someone in front of the store with a box of kittens. He was giving the kittens away free. I asked you if I could have one, and you said yes. I picked out a kitten and I named him Mittens. I remember we weren’t exactly sure how old the kittens were, so we went back to ask the person, but he had already gone.

Have a wonderful birthday. I love you.

From my niece:

Dear Grandpa:

I hope you are excited about your 80th birthday. I think it is great! I am so grateful to have you in my life. You have always been so loving and supportive. I don’t know what I would do without you. Now that I am moving very close to you and Grandma, I hope we will spend even more time together. I would love to go on some walks with you. If you need anything at all, I am only a few streets away. I love you so much and hope you have a wonderful birthday.

Advertisements

5 komentoj »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. I am the “second sister” in this blog. I am so proud he is my daddy and I’m glad you posted this wonderful celebration of him. I’m going to go over and kiss him ASAP!!

  2. How lucky you are to come from such a close and loving family.

  3. Elkorajn bondezirojn!

    Sincere,
    La Grafo

  4. Such a beautiful story! 🙂

  5. Those are really nice letters. Your dad is a great guy!


Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries kaj komentoj feeds.

%d bloggers like this: