Kial Mi Lernas Esperanton / Why I’m Learning Esperanto

Septembro 14, 2009 je 22:33 | Blogis en Esperanto | 5 komentoj

Lingvaj LibrojEn la jaro 1994, mi havis germanan koramikon. Ni estis korespondantoj, kaj li restis ĉe mi en Kalifornio kelkajn monatojn dum la somero. Pro tio, mi volis lerni la germanan, kvankam li bonege parolis angle. Mi aĉetis kelkajn germanajn librojn ĉe brokantalibrobutiko. Ĉar mi ne antaŭe penis lerni fremdan lingvon, mi kredis, ke ĉiuj lingvoj gramatike similus la anglan, sed ke la vortoj estus malsimilaj. Tiuokaze mi havis nenian ideon, kiel malfacile estas lerni fremdan lingvon!

Do, mi studis la germanan lingvon ĉiutage dum monatoj kaj post tiam dum jaroj, sed mi fine atingis nur mezan nivelon por paroli germane. Eĉ post jaroj mi ankoraŭ ne povis atingi lingvokapablon. Mi opinias, ke oni povas atingi lingvokpablon, nur se oni loĝas eksterlande dum iom da tempo. Bedaŭrinde, mi ne povis ekzerci min en la germana, ĉar mia koramiko ĉiam preferis paroli angle kun mi kaj ne volis paroli germane. Tial mi malinteresiĝis pri la germana, precipe post ni malkuniĝis.

Post kelkaj jaroj, en la jaro 2002, mi decidis, ke mi volis lerni la hispanan. La hispana estas ja pli facila, ol la germana kaj eĉ ol la angla, kaj estas multaj hispaneparolantoj en suda Kalifornio; tiom, fakte, ke oni povas loĝas ĉi tie kaj paroli nur hispane. La hispana lingvo estas bela lingvo, kaj ĝi plaĉas al mi pli, ol la germana, ĉar la hispana estas pli facila gramatike, ol la germana.

Dum iom da jaroj mi lernis la hispanan, kaj nun mi povas kompreni preskaŭ tutan televidoprogramon en la hispana. Per interreto mi trovis ĉi tiun interesan retpaĝon pri lingvoj, kaj pro ĝi mi eksciis pri Esperanto. Bedaŭrinde, mi ne pensis plu pri Esperanto dum kelkaj jaroj.

Eĉ dum mi lernis ĉi tiujn du lingvojn, mi sentis, ke io mankis. Per nur du lingvoj mi povis paroli nur kun homoj, kiuj parolis ĉi tiujn du lingvojn. Mi ree malinteresiĝis pri fremdaj lingvoj.

Kiel vi jam scias, mi ŝatas triki. Nuntempe mi trikas mallongan-manikan puloveron por mi, sur kiu mi stebos la vorton “saluton” en 19 diversaj lingvoj. La unua vorto estos la angla saluto “hello.” Mi bezonis vortojn de sep aŭ malpli literoj, do mi trovis ĉi tiun retpaĝon pri “saluton” en pli, ol 800 lingvoj. Tiam mi rimarkis Esperanton denove, kaj mi tuj interesiĝis pri ĝi. Mi legis pri Esperanto per interreto kaj decidis eklerni la lingvon. Nun mi ne plu sentas, ke io mankas, ĉar per Esperanto mi povas paroli kun samideanoj en la tuta mondo.

Tial, danke al trikado, mi lernas Esperanton. 🙂

* * * * * * * * * *

In 1994, I had a German boyfriend. We were penpals, and he stayed with me in California for a few months during the summer. Because of that I wanted to learn German, although he spoke English excellently. I bought some German books from a second-hand bookstore. Because I had never previously attempted to learn a foreign language, I believed that all languages were grammatically similar to English, but that the words would be different. At that time I had no idea how difficult it is to learn a foreign language!

So, I studied the German language every day for months and years, but I finally only attained an intermediate level. Even after years I still couldn’t achieve language fluency. In my opinion, you can only attain language fluency if you live abroad for a while. Unfortunately, I couldn’t practice my German because my boyfriend always preferred to speak English with me and never wanted to speak German. Therefore, I lost interest in German, especially after we broke up.

Several years later, in 2002, I decided I wanted to learn Spanish. Spanish is definitely easier than German or even English, and there are lots of Spanish-speakers in California; so many, in fact, that you could live here and only speak Spanish. The Spanish language is a beautiful language, and I like it better than German because Spanish has easier grammar than German.

For a few years I studied Spanish, and now I can understand almost an entire television program in Spanish. On the internet I found this interesting website about languages, and because of it I discovered Esperanto. Unfortunately, I didn’t think about Esperanto anymore for several years.

Even while I was learning these two languages, I felt like something was missing. With only two languages I could only speak to people who spoke those two languages. Once again I lost interest in foreign languages.

As you already know, I like to knit. I’m currently knitting a short-sleeved top for myself, onto which I’m going to stitch the word “hello” in 19 different languages. The first word will be the English greeting “hello.” I needed words with no more than seven letters, so I found this webpage with greetings in more than 800 languages. At that time I noticed Esperanto again, and I immediately became interested in learning about it. I read about Esperanto on the internet and decided that I wanted to start learning the language. Now I no longer feel like something is missing, because with Esperanto I can talk to Esperantists throughout the entire world.

So, thanks to knitting, I’m learning Esperanto. 🙂

Advertisements

Libertempo kaj Puloveroj / Vacation and Pullovers

Septembro 9, 2009 je 23:40 | Blogis en Esperanto | 1 komento

Mi ŝatas kaj desegni kaj triki trikaĵojn. Mi desegnis kaj trikis du puloverojn por la edzo per la “Fair Isle” metodo. Trikante per ĉi tiu metodo, oni uzas du malsamajn kolorojn da fadeno, tenante unu koloron en ĉiu mano.

Ĉi tiuj du puloveroj estis trikitaj el lana fadeno, tial ili estas tre varmaj. Bedaŭrinde, suda Kalifornio ofte havas varman aŭ varmegan veteron, kaj pro tio, la edzo povas porti siajn puloverojn nur dum la vintro.

* * * * * * * * * *

I like to both design and knit knitwear. I designed and knit two pullovers for my husband with the “Fair Isle” method. Knitting with this method, you use two different colors of yarn, holding one color in each hand.

These two pullovers were knit with wool yarn, so they are very warm. Unfortunately, southern California often has warm or hot weather, and because of that my husband can only wear his pullovers during the winter.

Glacier Bay Sweater - Garnet Heather

Glacier Bay Sweater - Sarge

Ĉi tie neniam neĝas sed fojfoje pluvas dum la vintro. Mi ŝatas la pluvon. La edzo kaj mi iros al la montoj venontan vintron, al Big Bear Lake, kie neĝas kaj la temperaturoj estas tre malvarmaj, kaj la edzo povos porti siajn belajn puloverojn. Ni ŝatas viziti la montojn kaj la neĝon dum la vintro, sed loĝi en neĝa regiono ne plaĉus al ni. Big Bear Lake estos belega tiam, kaj ni restos ĉe tranokta pensiono, kie oni povas dormi kaj matenmanĝi.

Dufoje ni restis ĉe tranokta pensiono en Idyllwild, Kalifornio nomata Strawberry Creek Inn Bed & Breakfast. La du proprietuloj, Rodney kaj Ian, estis tre agrablaj, kaj la manĝaĵo estis bonega. Nia ĉambro nomiĝis Evergreen. Ĝi estis granda kaj havis kamenon. Ĝi estas mirinda loko por resti dum libertempo, kaj ni rekomendas ĉi tiun lokon se vi iam vizitas sudan Kalifornion.

Ĉu vi iam restis ĉe tranokta pensiono? Plaĉus al mi legi vian rakonton.

* * * * * * * * * *

It never snows here but sometimes it rains in the winter. I like the rain. My husband and I are going to the mountains this coming winter, to Big Bear Lake, where it snows and the temperatures are very cold, and my husband can wear his beautiful pullovers. We like to visit the mountains and the snow during the winter, but we wouldn’t want to live in a snowy region. Big Bear Lake will be gorgeous at that time, and we’ll stay at a bed and breakfast, where you can sleep and have breakfast in the morning.

Twice we stayed at a bed and breakfast in Idyllwild, California called Strawberry Creek Inn Bed & Breakfast. The two proprietors, Rodney and Ian, were very nice, and the food was excellent. Our room was called Evergreen. It was large and had a fireplace. It’s a wonderful place to stay during vacation, and we recommend this location if you ever visit southern California.

Have you ever stayed at a bed and breakfast inn? I’d love to read your story.

Saluton kaj Bonvenon! / Hello and Welcome!

Septembro 7, 2009 je 20:34 | Blogis en Esperanto | 3 komentoj

Esperanto

Saluton kaj bonvenon al mia nova blogo en Esperanto kaj la angla.

Mi nomiĝas Paula kaj mi estas komencanto de Esperanto jam de unu monato. Mi pensis, ke estus bona ideo verki blogon en Esperanto por praktiki. Do, io pri mi.

Mi naskiĝis en la jaro 1966 en suda Kalifornio, Usono. Mi loĝas ankoraŭ en suda Kalifornio kun la mirinda edzo kaj niaj du hundoj kaj du katoj. Mi laboras kiel medicina transskribisto hejme, tajpante medicinajn raportojn por malsanulejo per la interreto.

Mi ŝatas triki kaj kroĉeti, kaj mi trikas ĉiutage. Sed lastatempe mi kroĉetas malofte.

Ĉar mi estas nur komencanto de Esperanto, mi devas skribi simplan Esperanton, kaj mi esperas, ke mia blogo plaĉos al vi.

(Bonvolu kontakti min se vi iam vidas erarojn en mia blogo. Dankon pro via helpo.)

* * * * * * * * * *

UsonoHello and welcome to my new blog in Esperanto and English.

My name is Paula and I’m a beginner in Esperanto, starting only one month ago. I thought it would be  a good idea to write a blog in Esperanto for practice. So, something about me.

I was born in 1966 in southern California, United States. I still live in southern California with my wonderful husband and our two dogs and two cats. I work as a medical transcriptionist at home, typing medical reports for a hospital via the internet.

I like to knit and crochet, and I knit every day. But lately I’ve been crocheting less often.

Because I’m only a beginner in Esperanto, I have to write simple Esperanto, and I hope you will like my blog.

(Please contact me if you see any errors in my blog. Thank you for your help.)

« La antaŭa paĝo

Blog at WordPress.com.
Entries kaj komentoj feeds.