Dio-Fokuso / God Focus

La pieco kun kontenteco estas granda gajnilo (1 Timoteo 6:6).
Godliness with contentment is great gain (1 Timothy 6:6).

Kiam mi butikumis por fianĉringo, mi pasigis multajn horojn serĉante la ĝustan diamanton. Mi estis turmentata de la penso: Kio okazos, se mi maltrafos la plej bonan?

Laŭ ekonomia psikologo Barry Schwartz, mia kronika nedecidemo indikas, ke mi estas tio, kion li nomas “maksimumiganto,” kontraste al “kontentiganto.” Kontentiganto faras elektojn surbaze de ĉu io taŭgas por lia bezono. Maksimumigilo bezonas ĉiam fari la plej bonan elekton (mi kulpas!). La eblaj rezultoj de nia nedecidemo fronte al multaj elektoj estas maltrankvilo, depresio kaj malkontento. Fakte, sociologoj elpensis alian frazon por ĉi tiu fenomeno: Timo manki.

Ni ne trovos la vortojn maksimumigikontentigi en la Skribo, kompreneble. Sed ni ja trovas similan ideon. En 1 Timoteo, Paŭlo defiis Timoteon trovi valoron en Dio prefere ol en la aferoj de ĉi tiu mondo. La mondaj promesoj de plenumado neniam povas plene plenumi. Paŭlo volis, ke Timoteo anstataŭe enradikigu sian identecon en Dio: “La pieco kun kontenteco estas granda gajnilo” (6:6). Paŭlo ŝajnas kiel kontentiganto, kiam li aldonas: “Sed havante manĝaĵojn kaj vestojn, ni estos per tio kontentaj.” (v. 8).

Kiam mi obsedas la miriadon de manieroj, kiel la mondo promesas plenumiĝon, mi kutime finiĝas maltrankvila kaj malkontenta. Sed kiam mi fokusiĝas al Dio kaj rezignas mian devigan instigon por maksimumigi, mia animo moviĝas al vera kontento kaj ripozo.

De Adam Holz

PRIPENSU & PREĜU
Ĉu vi dirus, ke vi emas esti kontenta homo? Kial aŭ kial ne? Kiel vi kredas, ke via rilato kun Dio influas vian ĝeneralan kontentecon en la vivo?

Patro, helpu min memori, ke nur Vi povas plenigi mian animon.

SKRIBO-KOMPRENO
Unu el la plej miscititaj deklaroj en la Skribo estas 1 Timoteo 6:10: “Ĉar la amo al mono estas radiko de ĉia malbono.” Rimarku, ke mono mem ne estas la radiko de malbono, sed kiam ĝi fariĝas la objekto de nia amo, tiam komenciĝas la problemoj. Ĉar mono estas tiel deloga, Jesuo traktis ĉi tiun aferon dum la lanĉo de Sia publika ministerio. En la Prediko sur la Monto, Li parolis pri la valoro de serĉado de trezoroj en la ĉielo prefere ol en mono. Kial? Mateo 6:21 klarigas, ke “kie estas [nia] trezoro, tie ankaŭ estos [nia] koro.” Jesuo traktis ankaŭ ĉefan kialon, ke ni serĉas sekurecon en mono—maltrankvilo. Li memorigis nin, ke la Dio, kiu zorgas pri “la birdoj de la aero” aprezas nin, kaj oni povas fidi al Li, ke Li zorgos pri niaj bezonoj (vv. 25–27).

Lernu pli pri biblia metodo pri manipulado de mono.

Bill Crowder

De Our Daily Bread

* * * * * * * * * *

When I was shopping for engagement rings, I spent many hours looking for exactly the right diamond. I was plagued by the thought, What if I miss the best one?

According to economic psychologist Barry Schwartz, my chronic indecision indicates that I am what he calls a “maximizer,” in contrast to a “satisficer.” A satisficer makes choices based on whether something is adequate for their needs. Maximizers? We have a need to always make the best choice (guilty!). The potential outcome of our indecision in the face of many choices? Anxiety, depression, and discontent. In fact, sociologists have coined another phrase for this phenomenon: Fear of missing out.

We won’t find the words maximizer or satisficer in Scripture, of course. But we do find a similar idea. In 1 Timothy, Paul challenged Timothy to find value in God rather than the things of this world. The world’s promises of fulfillment can never fully deliver. Paul wanted Timothy to instead root his identity in God: “Godliness with contentment is great gain” (6:6). Paul sounds like a satisficer when he adds, “But if we have food and clothing, we will be content with that” (v. 8).

When I fixate on the myriad ways the world promises fulfillment, I usually end up restless and unsatisfied. But when I focus on God and relinquish my compulsive urge to maximize, my soul moves toward genuine contentment and rest.

By Adam Holz

REFLECT & PRAY
Would you say you tend to be a content person? Why or why not? How do you think your relationship with God affects your overall contentment in life?

Father, help me to remember that only You can fill my soul.

SCRIPTURE INSIGHT
One of the most misquoted statements in Scripture is 1 Timothy 6:10: “The love of money is a root of all kinds of evil.” Notice that money itself isn’t the root of evil, but when it becomes the object of our love, that’s when the problems begin. Because money is so seductive, Jesus addressed this issue at the launch of His public ministry. In the Sermon on the Mount, He spoke of the value of pursuing treasure in heaven rather than money. Why? Matthew 6:21 explains that “where [our] treasure is, there [our] heart will be also.” Jesus also addressed a primary reason we seek security in money—worry. He reminded us that the God who cares for “the birds of the air” values us and can be trusted to provide for our needs (vv. 25–27).

Learn more about a biblical approach to handling money.

Bill Crowder

From Our Daily Bread

Advertisement